Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

บริการ แปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)

รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) รับแปลเอกสารแสดงการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาทุกประเภท รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า เอกสารเพื่อทำสัญญาระหว่างบริษัท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม พร้อมประทับตรารับรองเอกสารคำแปลจากทางศูนย์แปล บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารวีซ่าทุกประเภท พร้อมยื่นรับรองเอกสารกงสุล

เราให้บริการ รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) และให้บริการแปลเอกสารแสดงการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาทุกชนิด แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเพื่อทำวีซ่าทุกประเภท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา พร้อมประทับตรารับรองเอกสารแปล แปลโดยนักแปลที่ชำนาญในด้านเอกสารภาษี เอกสารราชการโดยตรง มีการจัดรูปแบบคำแปล สร้างฟอร์มตารางให้ตรงตามต้นฉบับ เพื่อการนำไปใช้งานต่อตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้โดยง่าย

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ได้ทาง

Email: [email protected]

Line Id: woonpasa

วิธีการใช้บริการ แปล ใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน ใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ลูกค้าชำระเงินค่าแปล และรอรับเอกสาร

รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ได้แก่

ภาษาอังกฤษ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จัดรูปแบบตารางตรงตามต้นฉบับ พร้อมรับรองเอกสาร จากศูนย์แปลฯ

ภาษาญี่ปุ่น

แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแปลเอกสารแสดงการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับรองเอกสาร คำแปลจากบริษัท

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลภาษาเขมร

แปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแปลเอกสารทางบัญชี แปลเอกสารการเสียภาษีทุกชนิด เป็นภาษาเขมร และแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

ภาษาจีน

แปลเป็นภาษาจีน

แปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ทั้งภาษาจีนกลาง และภาษาจีนตัวเต็ม แปลพร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท

แปลเป็นภาษาเกาหลี

แปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษาเกาหลี แปลเอกสารแสดงการเสียภาษีของบุคคลเป็นภาษาเกาหลี พร้อมรับรองเอกสาร รับรองคำแปลจากศูนย์แปล

ภาษาลาว

แปลภาษาลาว

รับแปลใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว แปลเอกสารแสดงการเสียภาษีของบุคคลจากภาษาลาวเป็นไทย ราคาไม่แพง

 

เอกสารอื่นๆที่ให้บริการรับแปล

1.รับแปลเอกสารวีซ่าทุกชนิด   รับแปลเอกสารเพื่อยื่นขอทำวีซ่าทุกชนิด เช่น รับแปลใบสูติบัตร แปลใบเกิด แปลใบมรณบัตรแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล รับแปลบัตรประชาชนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14) รับแปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14/2) รับแปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7) แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน บริการรับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ตของชาวต่างชาติทุกประเทศเป็นภาษาไทย

2. รับแปลเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส แปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส แปลเอกสารประกอบการขอแต่งงานกับชาวต่างชาติ แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14) แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร แปลหนังสือรับรองความประพฤติ รับแปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว รับรองเอกสารจากบริษัท และบริการ รับรองเอกสาร กงสุล

3. รับแปลเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา เช่น แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบปริญญาบัตร แปลสมุดพกระดับมัธยม แปลหนังสือรับรองการทำงาน แปลใบรับรองจบการศึกษา แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)

4. รับแปลเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น รับแปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลหนังสือมอบอำนาจ แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า รับแปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลใบรับรองการเสียภาษี แปลใบเสนอราคา แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แปลหน้างบดุล แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

5. รับแปลเอกสารราชการอื่นๆ แปลเอกสารครอบครองกรรมสิทธิ์ แปลใบขับขี่ แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แปลทะเบียนรถ แปลสิทธิบัตร แปลใบทะเบียนการค้า

6. รับแปลเมนูอาหาร รับแปลเว็บไซต์ แปลเมนูอาหาร และแปลเว็บไซต์ เพื่อสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับชาวต่างชาติ รองรับงานแปล 7 ภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี อังกฤษ ลาว เขมร เวียดนาม

8. รับแปลบทคัดย่อ แปล Abstract รับแปลงานวิจัยนักศึกษา แปล abstract จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ราคานักศึกษา แปลโดยนักแปลมีประสบการณ์กว่า 15 ปี รับประกันความถูกต้อง ราคาย่อมเยาว์