Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

แปลหนังสือรับรองการเกิด แปลใบรับรองการเกิด (ท.ร.20-1)

รับแปลหนังสือรับรองการเกิด แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด 

รับแปลหนังสือรับรองการเกิด แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด รับแปลเอกสารรับรองการเกิดทุกชนิด จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม พร้อมประทับตรารับรองเอกสารคำแปลจากทางศูนย์แปล บริการรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทุกชนิด พร้อมยื่นรับรองเอกสารกงสุล

เราให้บริการ รับแปลหนังสือรับรองการเกิด แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ โดยให้บริการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา โดยสถาบันแปลของเราเปิดให้บริการแปลเอกสารมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี มีความคุ้นเคยกับการแปลเอกสารของหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี เมื่อใช้บริการแปลกับทางศูนย์แปลของเราแล้ว ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้อง นำไปใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับงานแปลที่ตรงเวลา และราคามิตรภาพ

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลหนังสือรับรองการเกิดได้ทาง

Email: [email protected]

Line Id: woonpasa

วิธีการใช้บริการ แปลหนังสือรับรองการเกิด รับรอง สถานที่เกิด กับวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน หนังสือรับรองการเกิด รับรองสถานที่เกิด รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล เช่น แปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯ
  2. เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ลูกค้าชำระเงินค่าแปล ทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการแปลให้ในทันที พร้อมจัดส่งงานภายในเวลากำหนดนัดหมาย

รับแปลหนังสือรับรองการเกิด เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ได้แก่

ภาษาอังกฤษ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลหนังสือรับรองการเกิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิดพร้อมรับรองคำแปลจากทางบริษัท + กงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลหนังสือรับรองการเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลเอกสารการรับรองการเกิดทุกประเภทจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปล

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลเป็นภาษาเขมร

แปลหนังสือรับรองการเกิดหนังสือรับรองสถานที่เกิด จากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร และรับแปลเอกสารจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

ภาษาจีน

แปลเป็นภาษาจีน

แปลหนังสือรับรองการเกิดจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน (จีนกลางและภาษาจีนตัวเต็ม) แปลโดยนักแปลจีนที่มีความชำนาญในด้านเอกสารราชการโดยเฉพาะ

แปลเป็นภาษาเกาหลี

แปลหนังสือรับรองการเกิดเป็นภาษาเกาหลี จัดเรียงรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ คำแปลมีความถูกต้อง จัดส่งงานแปลตรงกำหนด ราคาเหมาะสม

ภาษาลาว

แปลเป็นภาษาลาว

รับแปลหนังสือรับรองการเกิดแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด จากภาษาไทยเป็นภาษาลาว และแปลเอกสารจากภาษาลาวเป็นภาษาไทย

 

เอกสารอื่นๆที่ให้บริการรับแปล

นอกจากงานแปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้
แปลเอกสารราชการ

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
  แปลเอกสารทางกฏหมาย
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
  แปลเอกสารทางวิชาการต่างๆ
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์