Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

วิธีการยื่นขอรับรองเอกสาร

วิธีการยื่นขอรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ

สถานที่รับรองเอกสาร

ท่านสามารถขอยื่นรับรองเอกสารได้ที่

กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

เวลาเปิดทำการ

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-575 1056 ถึง 9

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอให้รับรองเอกสาร

• กรณีที่เจ้าของเอกสารมายื่นขอให้รับรองเอกสารด้วยตนเอง

คนไทย >> ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คนต่างชาติ >> ใช้สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ

• กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเอกสารมายื่น

1. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

*** หมายเหตุ  เอกสารที่ต้องการให้กองสัญชาติและนิติกรณ์รับรองนั้น จะต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วยเสมอ

ภาษาที่กองสัญชาติฯ เปิดให้บริการรับรอง

– ภาษาไทย

– ภาษาอังกฤษ

กรณีต้องการรับรองเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการควรทำอย่างไร

– ให้นำเอกสารไทยที่จะไปใช้ในประเทศนั้นๆ มารับรองสำเนาถูกต้องที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ก่อน จากนั้น นำไปแปลและไปติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆในไทย เพื่อแปล/รับรอง ต่อไป

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

1. กรอกคำร้องขอรับรองเอกสาร

2. กดบัตรคิว รอเรียกคิว

3. ยื่นคำร้องฯ พร้อมเอกสารที่จะให้รับรอง และเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ต่อเจ้าหน้าประจำช่องรับเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม

3.1 บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท ใช้เวลา 3 วันทำการ นับจากวันยื่น

3.2 บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท รอรับเอกสารคืนได้ภายใน 1 วัน


อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ  www.consular.go.th

รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล >> วุ้นแปลภาษา.com