ธงชาติประเทศสิงคโปร์

ความหมายของธงชาติประเทศสิงคโปร์

ธงชาติของประเทศสิงคโปร์ประกอบไปด้วยสีสองสี ได้แก่ ขาว และ แดง โดยจะมีพระจันทร์และดาว 5 ดวงอยู่ด้านซ้ายบน

ซึ่งความหมายของสีและสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่

สีแดงหมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวและเท่าเทียมกัน

สีขาวหมายถึง ความดี และความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ดวงดาวทั้ง 5 ดวง แทนความหมาย 5 ประการ ได้แก่ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเจริญก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

พระจันทร์ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชาติ

โดยประกาศใช้ธงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1959