อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลใบ ภ.พ.09 – ภ.พ.01 – ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แปลใบ ภ.พ.09 – ภ.พ.01 – ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภพ.20
บริการ แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แปลใบ ภพ.20

บริการ แปลใบ ภ.พ.09 – ภ.พ.01 – ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบ ภ.พ.09 – ภ.พ.01 – ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  งานแปลมีความถูกต้อง – ผู้แปลมีความชำนาญด้าน แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการทุกประเภทโดยเฉพาะ 

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว ส่งเอกสารประเมินราคาทางอีเมลแล้ว ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลใบ ภ.พ.09 – ภ.พ.01 – ภ.พ.20 (แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทันที สามารถส่งสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะแจ้งเสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาแล้วเท่านั้น 

ภ.พ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
♥♥ บริการแปลใบ ภ.พ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวุ้นแปลภาษา.com ♥♥

 

ตัวอย่างงานแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของวุ้นแปลภาษา 

 

ภ.พ. 09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างงานแปล ใบ ภ.พ.09 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวุ้นแปลภาษา.com

 

ภ.พ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างงานแปล ใบ ภ.พ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวุ้นแปลภาษา.com

 นอกจากงาน แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์