อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลสูติบัตร แปลใบเกิด

แปลสูติบัตร แปลใบเกิด

ตัวอย่างงาน แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด ของวุ้นแปลภาษา 

แปลสูติบัตร (ทร.19-1) (ไทย-ญี่ปุ่น)
ตัวอย่าง แปลสูติบัตร (ทร.19-1) (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

บริการ แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  มีนักแปลที่่มีประสบการณ์สูง ทางด้านแปลเอกสารราชการ เพื่อยื่นกงสุลโดยเฉพาะ

→  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด ทันที สามารถถ่ายรูปหรือสแกนใบสูติบัตร หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

โทร : 02-476-9866  แฟ็กซ์ : 02-876-1891

มือถือ : 081-439-9277

เวลาเปิดทำการ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  

 นอกจากงาน แปลสูติบัตร,แปลใบเกิด แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร แปลใบเกิด (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลใบเกิด แปลสูติบัตร
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์

 

 

 

สูติบัตร หรือใบเกิด เป็นเอกสารสำคัญที่ทางหน่วยงานราชการออกให้แก่เด็กทารกที่ได้เกิดในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ พ่อ แม่ รายละเอียดด้านถิ่นที่อยู่ วันที่และเวลาที่เกิด ซึ่งจะทำให้เด็กคนนี้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ทั้งในด้านของการเรียน การศึกษา การเป็นทหาร ฯ ในการแจ้งเกิดปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเกิดให้ หรือทางพ่อแม่จะเป็นผู้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอเองก็ได้เช่นกัน ในการมอบอำนาจให้ไปแจ้งเกิด ก็สามารถทำได้โดยการทำเป็นหนังสือ ระบุการมอบอำนาจให้ไปแจ้งเกิดบุตร โดยให้เหตุผลด้วยว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ได้มาทำการแจ้งเกิดด้วยตนเอง ใบสูติบัตรหรือใบเกิดนี้ ในอนาคตที่เราจำเป็นต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ หรืออาจจะไปสมรสกับชาวต่างชาติ ก็จะเป็นเครื่องแสดงความมีตัวตนของเรา ว่าเป็นชาวไทย อายุเท่านี้จริงๆ ดังนั้นทางสถานทูตหรือทางอำเภอที่เราจะไปเรียนต่อ หรือจดทะเบียนสมรสนั้น ก็มักจะขอให้เราต้องแปลใบเกิด หรือใบสูติบัตร เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงแปลเป็นภาษาราชการของประเทศที่เราจะนำเอกสารไปใช้ อย่างเช่นเวลาเราจะไปสมรสกับชาวญี่ปุ่น ก็จะมีการนำเอกสารใบสูติบัตร ไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และนำไปส่งให้ทางอำเภอที่ญี่ปุ่น พร้อมกับเอกสารตัวจริง เพื่อเป็นการยืนยันบุคคล ว่าเป็นคนเดียว มีชื่ออะไร นามสกุลอะไรจริงๆ

แปลสูติบัตร ตัวอย่างสูติบัตร
ตัวอย่างสูติบัตร ใบเกิด

นอกจากแปลใบสูติบัตรแล้ว เรายังมีบริการรับแปลเอกสารราชการอื่นๆ เช่น รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลทะเบียนบ้าน ฯ โดยสำหรับใบสูติบัตรที่แปลแล้ว ทางบริษัทจะมีการประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารให้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อยังหน่วยงานราชการ โดยในการแปลใบสูติบัตรนี้ นอกจากเราจะให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว สำหรับกรณีที่จะนำสูติบัตรไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น เราก็มีให้บริการแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาอื่นๆเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี อีกด้วย